Privacy

PRIVACY STATEMENT

1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) wordt verstaan onder:

‘MoMe,’: MoMe bvba, met zetel te Nederwijk-Oost 296, B-9400 ninove, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0872 162 380.

'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met MoMe via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 

2. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. MoMe erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij  manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

MoMe voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 3. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig.

 

3. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt? 

MoMe zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Dit statement is aangepast aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

MoMe kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering/opvolging van overeenkomsten
 • Het beantwoorden van vragen aan ons
 • Het optimaliseren van de kwaliteit van onze software, onze serverinfrastructuur, onze procedures, ...
 • Het verzenden van nieuwsbrieven/uitnodigingen vakbeurzen/uitnodigingen opleidingen/...
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor 1 of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met MoMe of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MoMe rust

 

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

MoMe zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het beheren van cloudinfrastructuur, verwerking van betalingen (bv Ogone), koppelingen met derden (bv Codabox), voor het leveren van diensten aan MoMe, ...)

Indien het noodzakelijk is dat MoMe in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat MoMe uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer MoMe hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van MoMe
 • Wanneer MoMe of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij in welk geval uw persoonsgegevens die MoMe heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Privacy is voor MoMe  een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) ontslaat MoMe bijgevolg van eventuele verdere informering op documenten, online websites of campagnesites, et cetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.
 

5. Beveiligingsmaatregelen

MoMe heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Wij houden ook beveiligingskanalen in het oog om op de hoogte te zijn van nieuw gekende problemen en hun oplossingen. (via wijzigingen in instellingen of patches).

Niet tegenstaande het veiligheidsbeleid van MoMe, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van electronische opslag is 100% zodat MoMe nooit absolute veiligheid kan garanderen. Wij zijn daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit.

Wij zullen bij een inbraak of een ander databeveiligingsincidenten onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken. Alle betrokkenen en de privacycommissie zullen indien nodig verwittigd worden.

 

6. Wat zijn mijn rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) MoMe wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen. In het geval van klanten betekent dit de onmiddelijke stopzetting van het contract, evenwel alle verschuldige bedragen blijven verschuldigd en er worden geen terugbetalingen gedaan door MoMe.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen:  gelieve contact dit schriftelijk te vragen door het verzenden van uw aanvraag naar Nederwijk-Oost 296, B-9400 Ninove.

De uitvoering van deze rechten is in pricipe steeds kosteloos

 

7. Update privacy verklaring

MoMe is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig het juridisch gedeelte van onze website te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Wij houden er ons van onze kant natuurlijk aan hier niet licht over te gaan en enkel wijzigingen door te voeren om uw en onze rechten duidelijker te omschrijven of indien er wettelijk gezien wijzigingen moeten doorgevoerd worden.

 

8. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking? 

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

MoMe treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.

 

9. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerkers worden aangeduid:

 • Stardekk

De feitelijke verwerkers zijn slechts verantwoordelijk voor de goede werking van de technische doorgifte van de gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerkers beslissen autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doen dit vanuit hun professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerkers bieden voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

Een klant kan op eenvoudige vraag aan MoMe via info@MoMe.be steeds de naam van de feitelijke verwerker van zijn data krijgen.

 

10. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van MoMe worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van MoMe bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

MoMe gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de MoMe-website kan je nalezen in de ‘Cookie Statement’ (of “Cookieverklaring”). 

 

11. Contacteer MoMe

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarom MoMe uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren:

 

 • Via email: info@mo-me.be
 • Via post: MoMe, Nederwijk-Oost 296, B- 9400 Ninove

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop MoMe deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop MoMe uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt en bemiddeling via info@mo-me.be was niet voldoende, dan kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.